request.getAttribute(_tshptemplateid)-----------1001
tview.getTemplateId-----------1001
 • 其他栏目

  孙红晔

  • 性别:男
  • 毕业院校:Pusan National University
  • 学位:博士
  • 在职信息:在职
  • 所在单位:政法学院
  • 办公地点:南辛庄西路336号
  • 电子邮箱:

  访问量:

  开通时间:..

  最后更新时间:..

  其他联系方式

  邮箱 :

  教育经历

  2013.9 -- 2018.2
  釜山国立大学       经济学

  2011.9 -- 2011.8
  釜山国立大学       经济学

  2007.3 -- 2011.8
  釜山国立大学       情报计算机工学

  工作经历

  2018.6 -- 至今

  济南大学

  研究方向

 • 劳动经济学