request.getAttribute(_tshptemplateid)-----------1001
tview.getTemplateId-----------1001
 • 其他栏目

  张丛丛

  • 副教授 硕士生导师
  • 性别:女
  • 出生日期:1989-09-09
  • 毕业院校:天津大学
  • 所在单位:前沿交叉科学研究院
  • 入职时间: 2017-07-10
  • 办公地点:化学化工学院B座212
  • 联系方式:邮箱地址:ifc_zhangcc@ujn.edu.cn 联系电话:15168820909
  • 电子邮箱:

  访问量:

  开通时间:..

  最后更新时间:..

  研究领域

  张丛丛,女,1989年生,博士,前沿交叉科学研究院讲师。主要研究方向:致力于有机光电器件性能及物理等的研究,涉及先进功能超分子纳米材料的组装,功能化石墨烯材料的组装等研究方向,基于FET器件的压力传感器及生物传感器。迄今已发表SCI收录论文20余篇。


  主讲课程:无机及分析化学、专业外语、智能材料在生活中的应用


  主持部分项目:

  国家自然科学基金青年项目基于π-共轭化合物的石墨烯层间电子传递的全共价键FET的构筑及性能研究 

  山东省自然科学基金博士基金基于π-共轭分子偶联剂的高性能全共价键全石墨烯场效应晶体管的构筑及生物分子识别研究 


  代表性论文:

  1) Jian Wang, Congcong Zhang,* Duo Chen, Mingyuan Sun, Na Liang, Qilin Cheng, Yanchen Ji, Haoyang Gao, Zhijie Guo, Yang Li, Dehui Sun, Qinfei Li, Hong Liu. ACS Appl. Mater. Inter., 2020, 12, 51854.

  2) Mingyuan Sun, Congcong Zhang,* Jian Wang, Chenfang Sun, Yanchen Ji, Shanshan Cheng, Hong Liu. Adv. Electro. Mater., 2020, 6, 2000731.

  3) Jian Wang, Jianfeng Jiang, Congcong Zhang,*  Mingyuan Sun, Shuwei Han, Ruitong Zhang, Na Liang, Dehui Sun, Hong Liu. Nano Energy, 2020, 76, 105050.

  4) Congcong Zhang, Shanshan Cheng, Ke Si, Nannan Wang, Yong Wang, Penglei Chen, Huanli Dong, Wenping Hu. J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 7436.

  5) Chenfang Sun, Yixuan Wang, Mingyuan Sun, Ye zou, Congcong Zhang, Shanshan Cheng, Wenping Hu. Biosensors and Bioelectronics, 2020, 164, 112251.

  6) Qilin Cheng, Jinbo Pang, Dehui Sun, Jingang Wang, Shu Zhang, Fan Liu, Yuke Chen, Ruiqi Yang, Na Liang, Xiheng Lu, Yanchen Ji, Jian Wang, Congcong Zhang, Yuanhua Sang, Hong Liu, Weijia Zhou. InfoMat, 2020, 2, 656.

  7) Le Qiang, Yu Zhang, Chao Wu, Yingkuan Han, Suchun Wang, Yanyan Wang, Congcong Zhang, Guangzhou Liu, Qi Wu, Hong Liu, Ian R. Jenkinson, Jun Sun, Lin Han, Mater. Biotech., 2020, 22, 498.

  8) Pei Miao, Jian Wang , Congcong Zhang,* Mingyuan Sun, Shanshan Cheng, Hong Liu.  Nano-Micro Letters, 2019, 11, 71. 

  9) Congcong Zhang,* Pei Miao, Mingyuan Sun, Mei Yan, Hong Liu. Small, 2019, 1901867.

  10) Jianfeng Jiang, Qinghua Zhang, Aizhu Wang, Yu Zhang, Fanqi Meng, Congcong Zhang, Xianjin Feng, Yuanping Feng, Lin Gu, Hong Liu, Lin Han. Small, 2019, 15, 1901791.

  Congcong Zhang , Yu Wang, Shanshan Cheng, Xiaotao Zhang, Beibei Fu, Wenping Hu. Adv. Electro. Mater., 2017, 2, 1700209.

  11) Lingjie Sun, Weigang Zhu, Wei Wang, Fangxu Yang, Congcong Zhang, Shufeng Wang, Xiaotao Zhang, Rongjin Li, Huanli Dong, Wenping Hu. Angew. Chem-Inter. Edition, 2017, 56, 7831.

  12) Congcong Zhang, Penglei Chen*, and Wenping   Hu*, Small 2016, 10, 1252.

  13) Congcong Zhang, Penglei Chen*, and Wenping   Hu*, Chem. Soc. Rev. 2015,44, 2087

  14) Jie Liu, Lingqiang Meng, Weigang Zhu, Congcong Zhang, Hantang Zhang, Yifan   Yao, Zongrui Wang, Ping He, Xiaotao   Zhang, Ying Wang, Yonggang Zhen, Huanli Dong, Yuanping Yi and Wenping Hu*.  J.   Mater. Chem. C 2015, 3, 3068-3071.

  15) Congcong Zhang, Penglei Chen*, Huanli. Dong*,   Yonggang Zhen, Minghua Liu*, and Wenping Hu*. Adv. Mater. 2015, 36, 5379.

  16) Congcong Zhang, Mingxi Chen, Xiaoyang Xu, Li   Zhang, Lei Zhang, Fengling Xia, Xichuan Li, Yu Liu*, and Jianping Gao*. Sci. Adv. Mater. 2014, 6, 1947. 

  17) Congcong Zhang, Mingxi Chen, Xiaoyang Xu, Li Zhang, Lei Zhang,   Fengling Xia, Xichuan Li, Yu Liu*, Wenping Hu and Jianping Gao*. Nanotechnology 2014, 25,135707.

  18) Xiaoyang Xu, Tao Wu, Fengling Xia, Yi Li, Congcong Zhang, Lei Zhang, Mingxi   Chen, Xichuan Li, Li Zhang, Yu Liu, Jianping Gao*. J. Pow. Sour. 2014, 266,   282.

  19) Guanbo Huang, Congcong Zhang, Ying Long,   Jeanne Wynn, Yu Liu, Wei Wang and Jianping Gao. Nanotechnology 2013, 24,   395601

  20)  Mingxi Chen, Congcong Zhang, Xichuan Li, Lei   Zhang, Yalu Ma*, Li Zhang, Xiaoyang Xu, Fengling Xia, Wei Wang, and Jianping   Gao*. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 2869.

  21)  Mingxi Chen, Congcong Zhang, Lingzhi Li, Yu   Liu*, Xichuan Li, Xiaoyang Xu, Fengling Xia, Wei Wang and Jianping Gao*. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 13333 

  22)  Ying Long, Congcong Zhang, Xingxin Wang,   Jianping Gao*, Wei Wang, and Yu Liu*. J. Mater. Chem., 2011, 21, 13934.

  23) 张丛丛,陈鹏磊,胡文平,Organic   light-emitting transistors: materials, device configurations, and operations,,全国第二届分子材料与器件暨湖北大学材料科学与工程学院成立十周年学术研讨会,2016, 3

  24)  张丛丛,胡文平,有机发光晶体管:发光材料,器件结构和器件的操作,中国化学会第三十届学术年会,第二十分会:广电功能器件,2016, 015